contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

ENSENYAMENT REGLAT

Podeu accedir a la informació completa del Grau Professional dels ensenyaments musicals en el marc de la legislació vigent a Catalunya i a l'Estat, editada per l'EM CITARÒDIA, fent clic al següent enllaç:

 

Descarregueu Organització dels ensenyaments musicals en el marc de la legislació vigent a Catalunya i a l'Estat_EM Citaròdia

 

  La Música és un dels ensenyaments artístics, juntament amb els ensenyaments de dansa, d'art dramàtic, d'arts plàstiques i disseny i de conservació i restauració de béns culturals. Com a tals, estan regulats pel marc legal vigent.

Els ensenyaments de música es fonamenten en dos tipus d'oferta formativa diferent: una reglada, que comprèn diversos graus i té un nivell d'exigència elevat en funció de la finalitat de facultar per a la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a aquelles persones que volen assolir un nivell de coneixements adequats, des de la iniciació fins a l'aprofundiment de l'aprenentatge musical.

  Els ensenyaments reglats de música es classifiquen en professionals i superiors.

L'objectiu dels estudis musicals és proporcionar una formació musical de qualitat a l'alumnat i alhora garantir la formació dels futurs professionals. 

 

 Etapa que prepara l'alumne per a l'obtenció de la titulació d'ensenyaments professionals de Música i per a l'ingrés al nivell superior d'estudis musicals.


 Proporciona a l'alumnat l'oportunitat de conèixer el context real del món profesional, fomentant un espai d'activitat que englobi la producció, la difusió i la formació musical.- En finalitzar els estudis, s’obté el Títol Professional de Música


   Per accedir al primer curs dels ensenyaments professionals de música cal superar una prova específica del Departament d’Ensenyament, que consta de dos exercicis: Llenguatge musical i Instrument. Per accedir als altres cursos cal superar una prova específica pròpia de cada centre.

Normativa de referència: (Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés) 

 

    El grau professional s'estructura en sis cursos acadèmics. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d'Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos. 

L'alumnat que superi els ensenyaments d'aquesta etapa obtindrà el títol professional de música, en què constarà l'especialitat cursada. 
Els conservatoris i centres professionals es regulen pel 
Decret 25/2008, de 29 de gener.

ESPECIALITATS I HORES LECTIVES


Instruments de l'orquestra que ofereix l’EM Citaròdia ( flauta travessera, clarinet, viola, violí i violoncel)

 

 

 

1r

2n

3r

4t

Hores totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/Conjunt (*)

 

 

 

 

 

 

420

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

210

(*) L'assignatura de Música de cambra es cursarà, com a mínim, en dos cursos acadèmics.
(*) L'assignatura de Conjunt es refereix a les especialitats de percussió i saxòfon.

 

 

 

Instruments polifònics (acordió, guitarra  i piano)

 

 

1r

2n

3r

4t

Hores totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

120

Música de cambra/Conjunt/Cor

 

 

 

 

 

 

300

Acompanyament

 

 

 

 

 

 

60

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

210

 

Instruments de la música moderna i jazz (guitarra elèctrica i baix elèctric)

 

 

1r

2n

3r

4t

Hores totals

Instrument de l'especialitat

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

240

Harmonia clàssica o Harmonia moderna (*)

 

 

 

 

2

2

120

Música de cambra/Orquestra/Banda/Conjunt (**)

 

 

 

 

 

 

420

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

210

(*) L'assignatura d'Harmonia moderna és per a l`àrea de música moderna i jazz.
(**) En les especialitats de les àrees de música moderna i jazz, i d'instruments de la música tradicional, l'assignatura de Cor es cursarà un mínim de dos cursos acadèmics, excepte en el cas dels instruments de pua, que hauran de cursar, a més, dos cursos de Música de cambra. 
En l'especialitat d'instruments de la música antiga, les assignatures de Música de Cambra i Cor es cursaran cadascuna, com a mínim, en dos cursos acadèmics.

Cant

 

1r

2n

3r

4t

Hores totals

Cant

1

1

1

1

1

1

180

Llenguatge musical

2

2

2

2

 

 

240

Harmonia clàssica

 

 

 

 

2

2

120

Idiomes aplicats al cant

 1

 1

 1

 1

 2

 2

240

Música de Cambra/Conjunt/Cor (*)

 

 

 

 

 

 

180

Interpretació i escena

 

 

 

 

 

 

90

Optatives del titular

 

 

 

 

 

 

240

 (*) Les assignatures de Música de cambra i Cor es cursaran, com a mínim, en dos cursos acadèmics.

 

 

Prova d'accés als ensenyaments professionals de música i dansa

El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014.

L'objectiu de les proves és comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat de l'alumnat necessaris per a cursar amb aprofitament els estudis corresponents.

Correspon a les comissions avaluadores dels centres que imparteixen els ensenyaments professionals dur a terme les proves específiques d'accés. Per a més informació, podeu accedir a l’enllaç següent:

 

proves d'accés als ensenyaments de grau professional de música (Generalitat de Catalunya)