contacto@arkadion.es Tel. 931277037 / 637259297. C/ Camí de can Quintana, 2-3r-1a. 08350 Arenys de Mar (Barcelona)
ARKADION Serveis educatius i culturals

Ideari d'ARKADION: Missió, visió i valors

 

Arkadion Serveis Educatius i Producció cultural ha estat fundat per Helena Escolano (vegeu Currículum), Professora de Filosofia i Música, escriptora i conferenciant especialitzada en educació. Neix com a gresol de la seva àmplia trajectòria pedagògica i professional, així com de la dels acreditats professionals que hi col·laboren.

 

ARKADION té com a finalitat fomentar una educació de qualitat que abasti el creixement personal i vocacional, les habilitats professionals i la formació musical i humanística. Per a tal fi, segmenta la seva oferta per a públics de diferents edats, aportant diversos cursos i programes educatius orientats a les finalitats concretes que necessita els nens, el jovent i les persones adultes.

 

Així mateix, pretén ser una comunitat d’aprenentatge, de vivència compartida i de pràctica professional de tots els que integrem ARKADION, per la qual cosa inclou també interessants i amenes activitats de lleure cultural.

Professem l'ideari cristià, de manera que ens abstenim de participar en tots aquells projectes i/o esdeveniments que no siguin acords amb els nostres valors.

 

Ideari de l'Estudi de Música ARKADION: Missió, visió i valors

 

El mot "Música" era, en la llengua grega clàssica, una forma adjectivada de la paraula "musa", la qual designava en la mitologia grega cadascuna de les nou germanes que presidien les ciències i les arts.

 

 

Inspirat en aquesta concepció, l’Estudi de Música ARKADION té com a objectius:

 

Missió

 

♦  Educar musical i humanament en tota integritat, amb una òptima qualitat pedagògica i alt nivell de competència professional.

 

♦  Proporcionar una atenta dedicació personalitzada, atenent sempre als interessos, aptituds i situació particular de cada alumne/a; oferint a nens, joves i adults una formació musical adequada a les pròpies motivacions en una pluralitat d’opcions , totes elles de qualitat (amateur / ensenyaments oficials)

 

   Contribuir al desenvolupament de la sensibilitat i creativitat personal, així com a la dinamització de la vida musical i cultural d’Arenys de Mar i del seu entorn.

 

♦  Promoure un ensenyament i aprenentatge de la Música basat en la participació i en la creativitat, entenent-la com a via d’expressió artística personal i col·lectiva.

 

♦  Oferir la possibilitat l’integrar aquest cultiu de l’art musical en una visió cultural més àmplia i humanista en relació amb d’altres disciplines artístiques i àmbits del saber.

 

 

Visió

 

 ♦  La innovació, la constant renovació i aprenentatge vocacional, la passió per la música i la pedagogia i l’apertura internacional fan que l’Estudi de Música ARKADION es projecti com un futur referent en l’ensenyament musical de qualitat, relacionada amb altres àmbits del saber i amb una concepció humanística.

 

♦  La iniciativa de constituir aquest centre forma part d’un projecte més ampli que té entre les seves expectatives contribuir al desenvolupament del talent  través de la interrelació de la Música, la Filosofia, la Literatura i les relacions amb les altres Arts.

 

♦  Així mateix, volem constituir un centre de referència en la projecció d’aquesta concepció àmplia de la música i la cultura, que connecti l’estudi i la pràctica de la música amb la producció de concerts i que esdevingui des del primer moment un lloc musicalment viu, tant pels nostres alumnes com pels professionals col·laboradors, des de el rigor i l’apertura internacional.

 

Valors

 

   Cerca constant en l’assoliment de l’excel·lència (en la comunitat d’aprenentatge que compartim, en la selecció i nivell pedagògic i artístic dels nostres professors col·laboradors, en la tasca docent) concebim l’art musical integrat en un món cultural més ampli amb el que cerquem relació i context. D’aquí les iniciatives d’unir música, Art en general, literatura, filosofia i altres àmbits del saber. Suport especial als alumnes que demostrin especial talent, aptituds i capacitat de treball.

 

♦ Orientació del procés d’ensenyament vers actituds de valoració de la música com a mitjà d’expressió personal, cultural, de interacció social i, en determinats casos, de capacitació professional.

 

  Valoració de l’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la en l’estudi i el gaudi de la Música i en  creació musical.

 

  Aposta per l’aprenentatge significatiu, que fa protagonista a l’alumne del seu propi camí de construcció musical i personal i atribueix al professor la tasca de guia o conductor d’aquest procés.

   Inclusió de la llengua anglesa i francesa en determinades activitats, que contribueixin a potenciar el plurilingüisme en la nostra cultura, que afavoreixi la  permeabilitat musical i la comunicació amb músics i estudiants d’altres nacionalitats.

 

  Emprar la música també com a catalitzador de l’autoconfiança. l’autoestima i l’autosuperació de l’alumne.

 

♦ Incentivar la participació i la creativitat de cada alumne/a a través de la interpretació col·lectiva, la participació en recitals i audicions i la pròpia expressió creativa en la composició d’idees musicals pròpies.

 

 Amor a la Música, al coneixement i a la pedagogia. Voluntat rigurosa de transmetre els valors ètics i estètics que se’n deriven. Ètica professional, confiança i compromís.


Pel qur fa als ensenyaments musicals, PODEU CONSULTAR EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU FENT CLIC A LA PÀGINA DE L'ENLLAÇ: Projecte educatiu de l'Estudi de Música ARKADION